ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ

ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ
South Dakota
Flag of South Dakota.svg SouthDakota-StateSeal.svg
Map of USA SD.svg

ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Dakota]— 858,469 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐲᕐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ- Pierre» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅEdit


ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ