ᐊᒥᐊᓕᑲ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ: United States of America)

ᐊᒥᐊᓕᑲ - United States of America
(ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: In God We Trust

ᐃᓗᐊᓂ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ

  US ᐊᒥᐊᓕᑲ
  ID ᐄᑖᓲ (ᐊᐃᑕᓱ)
  IN ᐃᓐᑎᐋᓈ
  IL ᐄᓚᓄᐃᔅ
  IO ᐃᐅᕙ
  OH ᐅᓵᐃᐅ
  OK ᐆᑳᓛᓲᒫ
  OR ᐆᕇᕇᓐ
  AL ᐋᓛᐹᒫ
  AK ᐊᓛᓯᑲ
  AZ ᐋᕇᓲᓈ
  FL ᑉᓘᕇᑖ
  TX ᑖᒃᓵᔅ
  ND ᑖᑰᑖ ᑐᓄᕕᐊᖅ
  SD ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ
  CA ᑳᓖᐴᕐᓃᐊ
  CO ᑰᓘᕌᑑ
  NC ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ
  SC ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ
  MN ᒦᓃᓲᑖ
  MS ᒦᓰᓰᐲ
  MA ᒫᓵᓲᓰᑦᔅ
  NY ᓂᐅ ᐃᐅᕐᒃ
  NV ᓂᕚᑖ
  LA ᓗᐄᓰᐋᓈ
  AR ᐋᕐᑲᓐᓵ
  CT ᑰᓈᑎᑯᑦ
  DE ᑖᓚᐅᐋᕐ
  GA ᔪᐊᔾᔨᐊ
  HI ᐦᐊᐅᐋᐄ
  KS ᑳᓐᓴᔅ
  KY ᑮᓐᑖᑭ
  ME ᒫᐄᓐ
  MD ᒫᕆᓚᓐᑦ
  MI ᒥᓰᒐᓐ
  MO ᒥᓲᕆ
  MT ᒨᓐᑖᓇ
  NE ᓂᐳᕌᔅᑲ
  NH ᓂᐅ ᐦᐊᒻᐳᓰᕐ
  NJ ᓂᐅ ᔨᐊᓰ
  NM ᓂᐅ ᒥᐊᓯᑯ
  PA ᐲᓐᓯᓪᕙᐃᓂᐊ
  RI ᕉᑦ ᐊᐃᓚᓐᑦ
  TN ᑏᓂᓰ
  UT ᐆᑖ
  VT ᕘᕐᒫᓐᑦ
  VA ᕕᕐᔾᔩᓂᐊ
  WA ᐅᐋᓰᖕᑕᓐ
  WV ᕕᕐᔾᔩᓂᐊ ᐅᐊᖕᓇᖅ
  WI ᐅᐄᔅᑳᓐᓯᓐ
  WY ᐅᐊᐄᐆᒥᖕ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ

  ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.