ᐃᓄᐃᑦ (ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ)

ᐃᓄᐃᑦ— ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒻᒥ, ᐊᑯᑭᑦᑐᒻᒥ, ᐊᓯᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓛᓯᑲᒥ.

Inuit women 1907.jpg
Chukchi family old.jpg
Inuit medicine man and boy 1900.jpg
Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᓄᐃᑦ (ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ)

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.