ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ

ᖃᓛᓪᓕᑦ ᓄᓈᑦ - Kalaallit Nunaat
ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎ Coat of arms of Greenland.svg
(ᔅᕗᕆᑭᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᔅᕗᕆᑭᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Nunarput utoqqarsuanngoravit (You Our Ancient Land)
Greenland (orthographic projection).svg

ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓛᓪᓕᑦ ᓄᓈᑦ (Greenland) ᕿᑭᖅᑕᐅᕗᖅ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ. ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐊᖏᓛᖑᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᖓ.

Greenland blank.PNG
Ittoqqortoormiit


ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅEdit

  ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.