ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓛᓪᓕᑦ ᓄᓈᑦ (Greenland) ᕿᑭᖅᑕᐅᕗᖅ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ. ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐊᖏᓛᖑᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᖓ.

ᖃᓛᓪᓕᑦ ᓄᓈᑦ - Kalaallit Nunaat
ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎ
(ᔅᕗᕆᑭᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᔅᕗᕆᑭᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Nunarput utoqqarsuanngoravit (You Our Ancient Land)
Ittoqqortoormiit


ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ

  ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.