ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ

(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik)

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᑕᒡᕙ. ᐃᓄᒋᑦᑐᖅ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᓱᖁᑎᒋᕚ ᑕᐃᒍᖅᐹ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒐᓱᑦᑐᖅ ᐱᐅᓕᑦᓯᔨ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᒃ ᒥᒃᓵᓂ ᐊᓂᕐᓂᐊᓗᒃ.