ᐊᔅᑦᕌᓕᐊ

(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ Australia)
ᐊᔅᑦᕌᓕᐊ - Australia
ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
(ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Advance Australia Fair
Location Australia.svg

ᐊᔅᑦᕌᓕᐊ