Open main menu

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ β

ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
ᐊᖑᑦ ᖁᖑᔪᖅ.
Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᖁᖑᔪᖅ

ᖃᐸᒃ ᐊᖑᑎᐅᑉ ᐃᒡᔪᐊᑕ ᐃᔅᓯᖓ ᓂᙳᔫᕿᔭᑦᑐᖅ ᖃᐅᓯᖅᖢᓂ