ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᑕᒡᕙ. ᐃᓄᒋᑦᑐᖅ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᓱᖁᑎᒋᕚ ᑕᐃᒍᖅᐹ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒐᓱᑦᑐᖅ ᐱᐅᓕᑦᓯᔨ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᒃ ᒥᒃᓵᓂ ᐊᓂᕐᓂᐊᓗᒃ.