ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ

(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᖁᐊᔪᖅ)

ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ—ᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᓂᖅᐸᓈᖅᑑᔭᖅᑐᖅ ᐃᑦᔪᐊᐹ ᖁᐊᔪᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ. ᖁᐊᔪᖅ ᐱᑦᔪᑎ ᐃᓐᓂᑐᖅ ᐅᓱᒃ ᐅᑦᓱᒃ ᐃᑎᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ

 
ᓂᖏᐅᓱᒃ ᖄᖓᓂ ᐃᑦᑐᓱᒃ.
 
ᓂᖏᐅᓱᒃ ᖄᖓᓂ ᐃᑦᑐᓱᒃ.