ᓴᐃᓇ

ᓴᐃᓇ—«中国» ᓄᓇ ᒥᒃᓵᓂ ᖃᓂᙱᑐᒃ ᑲᖏᐊᓂ. ᓃᑉᐊᓐ ᐱᑕᖃᕗᒃ 1.339.724.852 ᐅᐹᔪᑦ. ᐊᖏᓚᖅ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑭᐊᖅ ᓯᓚ «北京 ᐸᐃᔩᖕ/ᐲᑭᖕ» ᑭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐊᓂᖅᓵᑕᖅᐳᖅ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᒥᒃᓵᓂ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ.

ᓴᐃᓇ ᓄᓇᙳᐊᖅ.
ᐸᐃᔩᖕ/ᐲᑭᖕ


ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅEdit