ᓯᓕ
Chile
Flag of Chile.svg Coat of arms of Chile (c).svg
(ᓯᓕᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᓯᓕᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Por la razón o la fuerza
CHL orthographic.svg
ᐅᖃᐅᓯ: ᓯᐸᐃᓂᑎᑐᑦ

ᓯᓕ (ᓯᐸᐃᓂᑎᑐᑦ: República de Chile)

ᓯᓕ


ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅEdit

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᓯᓕ

  ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.