Open main menu
ᓯᐸᐃᓐ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ.

ᓯᐸᐃᓐ «España» ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ 47 007 367 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᑭᑐᑦ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
Spain