Open main menu

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ β

ᓯᐸᐃᓐ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ.

ᓯᐸᐃᓐ «España» ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ 44.708.964 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᑭᑐᑦ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
Spain