Open main menu

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ β

Cornflakes in bowl.jpg

ᓇᓂᑦᓯᑰᔭᐃᑦ, ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᑦᓴᐃᑦ ᓴᖅᑭᕝᕕᖓ ᐃᑦᓯᕕᒻᒥᐅᑕᕆᕚ. ᐱᓯᕚ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᕐᒥᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᕿᑎᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒧᒃ. ᓇᓂᑦᓯᑰᔭᐃᑦ ᑲᒡᒍᐹ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐃᑎᐊᔪᑦ.