ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓄᑦ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒻᒪᒍᑕᐅᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:COVID-19 pandemic)――― ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑕᖃᖅᐳᖅ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒻᒪᒍᑕᐅᔪᖅ


Nuvagjuarnaq-19 nunarjuarmi qanimmagutaujuq

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒻᒪᒍᑕᐅᔪᖅ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.