ᑲᓴᒃᖢᓇ ᓄᓇ

ᑲᓴᒃᖢᓇ ᓄᓇ«Қазақстан ᖃᓴᖅᔅᑕᓐ» ᓄᓇ 17.498.145 ᖃᓪᓗᓈᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ.
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑲᓴᒃᖢᓇ ᓄᓇ

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.