ᑲᐅ ᓂᕿ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ


ᑲᐅ ᓂᕿ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ (ᕼᐊᒻᐳᒍᕐ) ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖅ ᓂᕿ ᐃᓚ ᐅᕐᕿᑐᖅ ᓂᕿ ᐸᒻᒥᐅᑐᑦ ᒥᓗᑦᓱᑳᒐᖅ ᐃᒻᒧᐊᓗᒃ ᑭᓪᓗᒧᑦ ᕿᕐᖁᐊᖅ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ.

ᑲᐅ ᓂᕿ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]