ᑎᑎᖅᖃᑦ ᓈᓴᐅᑎᓐᖑᖅᑎᒋᐊᓖᑦ

ᑎᑎᖅᖃᑦ ᓈᓴᐅᑎᓐᖑᖅᑎᒋᐊᓖᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Algebra)――― ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᓗᒃᑖᖅ.

ᑎᑎᖅᖃᑦ ᓈᓴᐅᑎᓐᖑᖅᑎᒋᐊᓖᑦ


Titiqqat naasautinnguqtigialiit

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑎᑎᖅᖃᑦ ᓈᓴᐅᑎᓐᖑᖅᑎᒋᐊᓖᑦ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.