ᐦᐃᓐᑏ

ᐦᐃᓐᑏ (ᐦᐃᓐᑏ: हिंदी) ᐊᒻᒪᓗ हिंदी भाषा - Hindī bhāsā ᐦᐃᓐᑏ ᑉᐦᐋᓵ ᐦᐃᓐᑏ —ᐦᐃᓐᑏᐊ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨ. — ᐦᐃᓐᑏ ᐊᑐᖅᐹ ᓴᖑᐃᐱᓗᒃ. ᑎᒍᕚ 500.000.000 ᐊᖑᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐅᓐᓂᖅᑐᖅ.

Hindi.svg
Indoarische Sprachen Gruppen.png
Wikipedia
ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᔪᐊᖅ ᐦᐃᓐᑏ


Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.