ᐊᕕᙵᖅ ᒥᑭᑦᑐᖅ ᐱᓱᒃᑎ ᑎᒍᕚ ᓯᓴᒪᑦ ᓂᐅ. ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐆᒃᑐᕋᐃᓂᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐸᒥᖅᓵᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᐃᑭᐊᖅ ᐃᒡᓗ ᐃᓱᒪ ᐊᓂᖅᓵᑕᖅᐳᖅ ᐃᓱᐃᒍᓱᑦᑐᖅ. ᐃᓄᑭᑦᑐᑦ ᐃᓗᖅᐳᖅ ᐊᓗᒥᕋᖅᐹ ᐊᕕᙵᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᓂᕿ ᓱᓇᑦᓴᖅ ᓱᕐᕋᐃᑐᖅ ᓂᕿ ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐆᒥᓱᑦᑐᖅ ᐊᖅᑲᖅᐳᖅ ᐊᕕᙵᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᐹ ᑕᖅᑮᓚᓪᓗᐊᖅ ᑕᐃᔭᐅᓂᖅ ᐳᕕᑦᓱᑲᑉᐳᖅ. ᓱᒥᐅᑕᐅᕚ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚ. ᐊᕕᙵᖅ ᐃᓱᐃᖑᓱᑉᐳᖅ ᑕᒋᐅᓐᓇᑐᖅ.

ᑲᔪᖅ ᐊᕕᙵᖅ
kajuq avinngaq