ᐅᓛᓴ

ᐅᓛᓴ «Росси́я ᕈᓯ» ᓄᓇ 142.400.000 ᖃᓪᓗᓈᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐅᓛᓴ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ.
ᐅᓛᓴᐅᑉ ᓴᐃᒪᑎᖓ
ᐅᓛᓴᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐅᓛᓴ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.