ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
ᐃᖅᐊᓗᑦ-ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ-7-2002

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᖁᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᓇᑕ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᐃᓗᐊᓂ 5.236 ᐃᑎᐊᔪᑦ.

External linksEdit

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᖃᓗᐃᑦ