ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

ᐃᖅᐊᓗᑦ-ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ-7-2002

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᖁᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᓇᑕ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᐃᓗᐊᓂ 5.236 ᐃᑎᐊᔪᑦ.

1-1992

External linksEdit

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᖃᓗᐃᑦ