Open main menu

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ β

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ


ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᐊᕐᕿᐅᑐᖅ ᑲᖐᓱᖅᐳᖅ ᓯᓚᑎᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᓵᕆᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.