ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ


ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᐊᕐᕿᐅᑐᖅ ᑲᖐᓱᖅᐳᖅ ᓯᓚᑎᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᓵᕆᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.