ᐃᓄᒐᙳᐊᖅ

ᑕᓕᒪᐅᕗᑦ ᐃᓄᒐᖖᐅᐊᑦ ᐊᒡᒐᒥᓪᓗ ᐃᑎᒐᕐᒥᓗ. ᖁᐃᓂᓂᖅᐸᐊᖅ ᐃᑎᒐᕐᒥᐃᑐᖅ ᐳᑐᒍᕐᒥᒃ ᐊᑎᖃᖅᐳᖅ. ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᒡᒐᒥᐃᑎᑐᑦ ᑯᓪᓗᒥᒃ, ᑎᑭᕐᒥᒃ, ᕿᑎᖅᓯᒥᒃ, ᒥᑭᓕᕋᕐᒥᒃ, ᐃᕿᖅᖁᕐᒥᓪᓗ ᐊᑎᖃᖅᐳᑦ.

Scheme human hand bones-fr.svg