ᐃᑎᖅ

(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᐃᑎᖅ/itiq)

ᐃᑎᖅ—ᐃᑎᖅ ᐊᐅᓂᖅ ᐊᖕᒪᓂᖅ. ᐃᓄᒃ ᐊᓇᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᐃᑲᓂ. ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᓯᕗᖅ ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ ᐃᑎᖅ.

ᐊᕐᓈᑉ 'ᐃᑎᖅ


Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.